UNIVERSITATEA ALEXANDRU IOAN CUZA - FACULTATEA DE TEOLOGIE ORTODOXA IASI SCOALA DOCTORALA

Link uri utile:
Universitatea "Al. I. Cuza" Iasi
Facultatea de Teologie Ortodoxa Iasi
Mitropolia Moldovei si Bucovinei
Patriarhia Romana

Contact:
doctoratteologie@gmail.com Facultatea de Teologie Ortodoxa, Str. Closca, nr. 9, Iasi, cod 700066
Tel: 0232 / 201.328
Fax: 0232 / 258.430

Spiritualitatea Ortodoxă: Ascetica şi Mistica
Îndrumător: Pr. prof. univ. dr. Ioan-Cristinel Teşu


Direcţia de cercetare Spiritualitatea Ortodoxă: Ascetica şi Mistica îşi propune aprofundarea învăţăturii răsăritene privind etapele şi specificul vieţii duhovniceşti ortodoxe, printr-o cunoaştere detaliată a operelor teologice fundamentale, din perspectiva unei finalităţi duhovniceşti. Sunt analizate marile etape ale dezvoltării spiritualităţii ortodoxe, operele Sfinţilor Părinţi şi temele esenţiale ale acestora.

 

Obiectivul central al cercetărilor îl constituie prezentarea şi aprofundarea direcţiilor, conceptelor, noţiunilor şi personalităţilor fundamentale ale Spiritulităţii Ortodoxe, expunerea sistematică a învăţăturii răsăritene cu privire la marile etape ale vieţii duhovniceşti şi specificul lor; a asceticii (asceza negativă - eliberarea de patimi; şi asceza pozitivă - dobândirea virtuţilor) şi misticii ortodoxe (mistică personală/mistică sacramentală, viaţa în Duhul, darurile duhovniceşti generale şi extraordinare, unirea cu Hristos în lumina necreată şi în iubire).

În funcţie de interesul cursanţilor, sunt analizate teme, precum:
-
Mântuitorul Iisus Hristos - „Părinte” al spiritualităţii creştine;
-
Temele duhovniceşti fundamentale ale scrierilor noutestamentare;
-
Literatura primelor veacuri creştine;
-
Monahismul creştin - chip al „vieţuirii îngereşti în trup”
-
Personalităţi fundamentale ale spiritualităţii creştine;
-
Scriitorii filocalici şi contribuţia lor teologică;
-
Dionisie Areopagitul şi sistemul dionisian;          
-
Sf. Grigorie de Nyssa şi mistica epetazelor;
-
Viaţa şi personalitatea Sfântului Maxim Mărturisitorul;
-
Contribuţia teologică a Sfântului Ioan Scărarul;
-
Mistica experimentală a Sf. Simeon Noul Teolog;
-
Sf. Grigorie Palama - teologul luminii dumnezeieşti necreate;
-
Valoarea lumii şi a timpului în spiritualitatea ortodoxă;
-
Antropologia duhovnicească;
-
Păcatul - boală a sufletului; patimile - „cancerul vieţii morale”;
-
Virtuţile creştine - cărări spre fericirea veşnică;
-
Rugăciunea- respiraţie a sufletului;
-
Îndumnezeirea - „ţinta” supremă a vieţii creştine;
-
Spiritualitatea celui de-al doilea mileniu creştin;
-
Rolul spiritualităţii româneşti în cadrul creştinismului european şi mondial.      

            Alături de explorarea bogatelor resurse ale Spiritualităţii creştine, un rol esenţial este acordat iniţierii cercetării asupra unor teme inedite, inexplorate în contextul teologiei academice româneşti contemporane, pe baza izvoarelor autentice şi a ultimelor lucrări de specialitate publicate pe plan mondial.

            O prioritate esenţială o constituie şi încadrarea învăţăturii duhovniceşti a Părinţilor răsăriteni în contextul teologiei şi al lumii contemporane, prezentării soluţiilor pe care aceştia le-au propus lumii în care au trăit şi care îşi demonstrează astăzi, mai mult decât oricând, actualitatea lor.

            Un rol predilect este acordat dezvoltării competenţelor de cercetare a doctoranzilor, iniţiativelor acestora, spiritului critic şi discernământului intelectual, colaborării formative în vederea elaborării unor lucrări inedite şi esenţiale pentru cunoaşterea teologică actuală.

Prof. dr. pr. Ioan-Cristinel Teşu

Curriculum Vitae